Giá Trị Cốt Lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI (5T)

  • Trung thực: trong ứng xử với các thành viên và mọi giao dịch của Tập đoàn.
  • Tuân thủ: quy định pháp luật, bộ ứng xử và các quy chế của Tập đoàn.
  • Tôn trọng: bản thân, đồng nghiệp, các Công ty thành viên và đối tác.
  • Trách nhiệm: có trách nhiệm cao trong công việc, đánh giá và rút kinh nghiệm tận gốc rễ mọi vấn đề. Trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.
  • Tư duy sáng tạo: luôn tư duy sáng tạo nhằm đem đến cho cộng đồng những sản phẩm có giá trị, tiện lợi và thân thiện môi trường.